สินค้าอะไหล่อเล็กทรอนิกส์
   1.คอนเดนเซอร์หรือคาปาซิเตอร์
      - แบบ AC
      - แบบ DC
   2. รีซิสเตอร์หรือตัวต้านทาน
      - แบบค่าคงที่
      - แบบปรับค่าได้(Volume)
   3. รีเลย์
      - แบบทั่วไป
      - โซลิส สเตจ รีเลย์
   4. ฟิวส์
      - แบบทั่วไป
      - แบบใช้กับอุตสาหกรรม
  
ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์  Capasiter แบบ DC
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 
 
เปเปอร์อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ บริการรับจัดหาอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โทร.085-1645375
Copyright @ 2012 www.pepershop.net All rights reserved.